Klientų savitarnos sistema
Visą parą tel. 8 700 500 55

arba klauskite

Privatumo politika

Servico gerbia kiekvieno vartotojo privatumą, todėl sukūrėme šias Privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamiesi valdysime ir naudosime Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją. Sudarydami su mumis sutartį ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, prisijungdami ir naudodamiesi www.servico.lt ir mano.servico.lt (toliau – Svetainė), Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir su jomis sutinkate.
 
Bendrosios nuostatos
1. Privatumo politikos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis asmens duomenų ir Svetainės valdytojas UAB „Servico“, (toliau – Servico), tvarko savo klientų ir Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
2. Visi Svetainės lankytojai - Sudarydami su mumis sutartį ar perimdami sutartinius įsipareigojimus, taip pat  prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Servico tvarkytų Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Servico paslaugoms teikti, Svetainei valdyti bei funkcionavimui užtikrinti.
3. Mums gali prireikti atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką, todėl Servico pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Jei atliksime esminius šių taisyklių pakeitimus, mes apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą mūsų interneto svetainėje. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties Vartotojo atsakomybė. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Vartotojas ir toliau naudojasi Servico ir Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 
Naudojimosi sąlygos ir teikiamos paslaugos
4. Naudodamasis Svetaine, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas duomenis (įskaitant savo ir (ar) kitų subjektų asmens duomenis) Svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Servico ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.
5. Pasikeitus Vartotojo Svetainėje nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti (papildyti) savo nurodytus duomenis Svetainėje.
6. Jeigu Servico abejoja Vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šių Vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Servico patikslinusi Vartotojo duomenis apie tai informuoja Vartotoją pranešimu.
7. Servico turi teisę keisti, pildyti Svetainės funkcionalumą ir siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su Svetaine ar Servico veikla susijusią Vartotojui būtiną žinoti informaciją.
8. Servico neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Servico valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Servico visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.
 
Asmens duomenų kaupimas ir panaudojimo tikslai
9. Mūsų interneto svetainės lankytojų asmens duomenis renkame ir tvarkome laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
10. Registruodamiesi svetainėje, Jūs pateikiate asmens duomenis, kuriuos mes kaupiame ir naudojame mūsų rinkodaros tikslais. Registruodamiesi Jūs automatiškai su tuo sutinkate.
11. Mes renkame asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.), todėl mes galime panaudoti jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
11.1. Teikdami svetainėje nurodytas paslaugas;
11.2. Vykdami finansines transakcijas;
11.3. Administruodami mokėjimus ir skolas;
11.4. Administruodami Jūsų paskyrą;
11.5. Atsakydami į Jūsų klausimus ir spręsdami iškilusias problemas;
11.6. Atsakydami į klientų užklausas;
11.7. Įvertindami Jūsų poreikius ir, atsižvelgdami į tai, suformuodami konkrečius pasiūlymus Jums;
11.8. Informuodami Jus apie mūsų naujausias paslaugas ir pasiūlymus;
11.9. Vystydami  bei tobulindami svetainę;
11.10. Vykdydami rinkodarinius tyrimus ir analizę;
11.11. rinkodaros tikslais.
 
Jūsų teisė keisti savo asmens duomenis
12. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su savo asmens duomenimis, juos atnaujinti bei keisti. Tai galite atlikti www.servico.lt ir mano.servico.lt, kreipiantis į Servico el. paštu info@servico.lt, raštu adresu Savanorių pr. 193 Vilnius 02300, arba atvykus į buveinę, pateikdami Servico asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jūs turite teisę:
12.1. kreiptis į Servico su prašymu suteikti informaciją apie Servico tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
12.2. kreiptis į Servico su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
12.3. kreiptis į Servico su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
12.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Servico arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
13. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 
Asmens duomenų tvarkymo trukmė
14. Mes saugosime ir naudosime Jūsų asmens duomenis tol, kol tai bus reikalinga, kad galėtume suteikti Jums savo paslaugas, taip pat, kad galėtume įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus arba išspręsti kilusius ginčus.
 
Informacijos atskleidimas trečiosioms šalims
15. Mes perleisime Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tik tais būdais, kurie aprašyti šiose taisyklėse.
16. Mes galime suteikti ribotus asmens duomenis trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, atliekant Jūsų užsakymą, šalinant gedimą, išieškant susidariusias skolas. Šioms trečiosioms šalims bus leidžiama naudoti tą Jūsų asmens duomenų dalį, kuri būtina teikiant atitinkamas, su mumis suderintas, paslaugas.
17. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 
Asmens duomenų saugumas
Mums labai svarbus Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl mes laikomės visuotinai priimtų asmens duomenų perdavimo bei saugojimo standartų. Deja, negalime garantuoti visiško Jūsų duomenų saugumo, nes, atsižvelgiant į šiandienines technologijas, joks duomenų perdavimo internetu ar elektroninėje laikmenoje metodas nėra 100% saugus. Jei turite kokių nors klausimų dėl asmens duomenų saugumo, galite susisiekti su mumis adresu info@servico.lt.
 
Baigiamosios nuostatos
18. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
19. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Servico sutikimo.
20. Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Servico nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Servico interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.
21. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir Servico vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų maloniai prašome kreiptis raštu el. paštu info@servico.lt, telefonu 8 700 50055, raštu adresu Savanorių pr. 193, Vilnius 02300, UAB „Servico“ arba atvykęs į buveinę, pateikdamas Servico asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.