Kaupiamosios lėšos

2015 m. balandžio mėn. 15 d Lietuvos respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 390 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI (STATINIUI) ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS STATINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMUS, KAUPIMO, DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR SUKAUPTŲ LĖŠŲ APSAUGOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.
 
Kaupiamosios lėšos – tai gyventojų sutaupyti (sukaupti) pinigai planuojamiems namo atnaujinimo (remonto) darbams. Pastarosios lėšos gali būti naudojamos tik tiksline paskirtimi – namo bendrojo naudojimo objektų (stogo, sienų, laiptinių langų, šildymo mazgo ir pan.) remontui. Šiuos remonto darbus būtina planuoti parengiant ilgalaikių darbų planą, kuriame numatomi konkretūs darbai, planuojamas jų įgyvendinimas laike, apskaičiuojamas lėšų poreikis, numatomas kaupimo terminas ir lėšų kaupimo įmokos dydis. Pagal naująją Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarką numatyta, kad mėnesinė gyventojų įmoka neturi viršyti 5 procentų minimalios mėnesinės algos. Naujojoje lėšų kaupimo tvarkoje nustatytas ir lėšų kaupimas nenumatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams, gedimams šalinti, avarijoms likviduoti. Numatyta, kad ši minimalioji kaupiamoji įmoka neturėtų viršyti:
-          daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3000 kv.m, – 0,05 Eur/kv.m/mėn.;
-          daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3000 kv.m ir daugiau, – 0,03 Eur/kv.m/ mėn.
 
Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis nei nustatytas minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams mažesnis tarifas taikomas nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.
 
Mažesnis minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas taikomas pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų, kuriems šio nutarimo įsigaliojimo dieną nepasibaigęs įstatymo nustatytas minimalus (5 metų) statinio ar atliktų statybos darbų garantinis terminas, arba pagal rangos darbų sutartis atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams nuo šio nutarimo įsigaliojimo.
 
Aukščiau nurodytas mokestis pradedamas rinkti nuo 2015-05-01 d. Tuo atveju, jeigu Jūsų name jau yra renkamas kaupiamasis fondas, tai mokestis (Eur/kv.m) turi būti nemažesnis nei nurodo nutarimas.
 
Naujoje tvarkoje itin didelis dėmesys skirtas kaupiamųjų lėšų apsaugojimui ir tikslinio panaudojimo užtikrinimui. Pabrėžtina, kad kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančios kiekvieno patalpų savininko lėšos yra apdraustos pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Sukauptos lėšos turi būti naudojamos tik pagal jų paskirtį ir suderinus su butų ir kitų patalpų savininkais. Be to, lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais.
Daugiau informacijos rasite paspaudę čia