Mokėjimo pranešimų (sąskaitų) eilučių paaiškinimas

Priklausomai nuo Jūsų namui teikiamų paslaugų Sąskaitą sudaro šios paslaugos:
 
Administravimas – Mokestis už Jūsų namo vadybininko ir kitų specialistų darbą, atliekant visus veiksmus, būtinus namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, t.y. ataskaitų apie atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pateikimą, patalpų savininkų susirinkimų, balsavimų raštu organizavimą, namo būklės stebėjimų vykdymą ir įvertinimą, pastebėtų defektų ir gedimų fiksavimą, numatant priemones jiems šalinti, metinių ir ilgalaikio remonto bei kitokio tvarkymo darbų ir lėšų plano sudarymą, mokesčių už paslaugas apskaičiavimą, pranešimų parengimą gyventojams ir surinkimo kontrolės vykdymą.
 
Bendro naudojimo patalpų valymas – mokestis už laiptinių drėgną valymą, liftų valymą ir poliravimą, šilumos punkto, vandens apskaitos mazgo, kitų techninių patalpų valymą.
 
Teritorijos priežiūra – mokestis už kiemo šlavimą ir šiukšlių rinkimą, konteinerių stovėjimo vietų tvarkymą, vejos priežiūrą, sniego valymą įėjimo zonose, praėjimo takuose, įvažiavimuose į automobilių stovėjimo aikštelę, barstymą smėlio-druskos mišiniu.
 
Buitinių atliekų išvežimas – mokestis už mišrių buitinių atliekų išvežimą, antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių ir makulatūros dėžučių įrengimą ir aptarnavimą.
 
Elektra ir vanduo bendram naudojimui – mokestis už elektrą bendriems poreikiams pagal paslaugos teikėjo įkainius, vandenį bendro naudojimo reikmėms (valymui, laistymui ir pan.).
 
Liftų eksploatacija ir priežiūra – mokestis už liftų techninę priežiūrą pagal liftų eksploatacijos taisykles, liftų metinę atestaciją.
 
- Namo konstrukcijų ir inž. sistemų technnė priežiūra (eksploatavimas) – mokestis už pastato konstrukcijų technines būklės stebėjimą, vertinimą, defektų fiksavimą ir jų pašalinimo organizavimą. Taip pat už bendro naudojimo inžinierinių sistemų (elektros ūkis, vandentiekis ir nuotekos, praėjimo ir pravažiavimo kontrolės sistemos, langų, durų bei durų furnitūros) techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.
 
- Priešgaisrinių sistemų priežiūra (eksploatavimas) – mokestis už pastate esančių priešgaisrinių sistemų (priešgaisrinė signalizacija, gaisro gesinimas, dūmų šalinimas ir viršlėgio sudarymas) bei gesinimo invertoriaus techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.
 
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – mokestis už šildymo ir karšto vandentiekio sistemų bei sudedamųjų komponentų (stovai, kolektoriai, jungtys, ventiliai, nuorinimo mechanizmai, šiluminė izoliacija) funkcionalumo palaikymą (nuo šilumos punkto iki abonento/gyventojo skaitiklio) techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.
 
Šilumos punkto eksploatavimas – mokestis už šilumos punkto techninę priežiūrą ir profilaktiką, ekonomiškų šiluminio mazgo parametrų palaikymą, paruošimą šildymo sezonui, šilumokaičių plovimus, įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų nurašymus ir pateikimus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.
 
Individualių skaitiklių rodmenų nurašymas ir deklaravimas – mokestis už šilumos, karšto ir šalto vandens individualių skaitiklių rodmenų nuskaitymą ir deklaravimą.
 
Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės valymas – mokestis už šiukšlių surinkimą, šlavimą, generalinį mechanizuotą valymą.
 
Požeminio automobilių stovėjimo aikštelių inžinierinių sistemų priežiūra – mokestis už elektros, vandentiekio ir nuotekų, praėjimo ir pravažiavimo kontrolės sistemų, priešgaisrinių sistemų (priešgaisrinė signalizacija, gaisro gesinimas, CO dujų šalinimas ir vėdinimas, dūmų šalinimas ir viršlėgio sudarymas) bei gesinimo invertoriaus techninę priežiūrą bei gedimų ir avarijų šalinimo organizavimą, pagal nustatytus teisės aktuose reikalavimus ir darbų periodiškumus. Už techninės dokumentacijos ruošimą, pildymą ir ataskaitų teikimą valstybinėms institucijoms.
 
Sandėliukų eksploatavimas – mokestis už elektros, gaisrinės signalizacijos sistemų funkcionavimo užtikrinimą.
 
Kaupiamosios lėšos – kaupiamojoje sąskaitoje kaupiamos butų ir patalpų savininkų lėšos remonto ar renovacijos darbams pagal LR Vyriausybės nutarimą.
 
- Papildomi darbai – mokestis už patalpų ir teritorijos fizinę apsaugą, atskirus darbus savininko patalpose (santechniko, elektriko, staliaus ir kt.).