Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbų tvarka

1. Paprastasis arba kapitalinis remontas:
1.1. Patalpų savininkų (namo, laiptinės, korpuso) iniciatyva ir (ar) administratoriaus sprendimu (pagal apžiūrų rezultatus) nutariama remontuoti stogą, lauko sienų sandūras ir pan.;
1.2. Administratorius organizuoja patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu (apklausą) dėl kaupimo fondo numatomiems darbams finansuoti steigimo, kaupimo bei naudojimo tvarkos ir jo trukmės arba šių darbų finansavimo iš namo jau sukauptų kaupiamųjų lėšų. Susirinkimui arba kartu su balsavimo biuleteniais pateikiami numatomų darbų preliminariųjų sąmatų variantai, pagal kuriuos patalpų savininkai išsirenka jiems tinkamiausią. Savininkai taip pat gali pasiūlyti savo variantą arba įpareigoti išrinktus įgaliotuosius atstovus teikti pasiūlymus administratoriui dėl rangovo parinkimo;
1.3. Administratorius pagal kaupimo tvarką vykdo kasmėnesinius mokėjimų apskaičiavimus, pateikia juos savininkams, kaupia sumokėtas lėšas atskiroje sąskaitoje;
1.4. Sukaupęs lėšas, administratorius sudaro sutartį su pasirinktu rangovu, organizuoja remonto vykdymą, kontroliuoja darbų eigą, kartu su išsirinktais įgaliotais atstovais priima atliktus darbus.
PASTABA: esant būtinybei (avarijos, inžinerinių komunikacijų pažeidimo grėsmei ir kt.) administratorius, vadovaudamasis norminiais aktais, savistoviai priima sprendimą dėl remonto darbų, jų vykdymo tvarkos. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai bendrosios nuosavybės daliai.
 
2. Laikinasis arba vietinis remontas:
2.1. Pagal žodinį ar rašytinį patalpų savininko(ų) prašymą ir (ar) kasmetinių, neeilinių apžiūrų rezultatus administratorius organizuoja nedidelės apimties remonto darbus;
2.2. Esant reikalui, patalpų savininkai informuojami apie paprastojo arba kapitalinio remonto būtinumą bei pasekmes, jei dėl tokio remonto nebus priimti sprendimai;
2.3. Išlaidos remontui paskirstomos apmokėjimui patalpų savininkams proporcingai jų turimai bendrosios nuosavybės daliai.
 
3. Darbai ir paslaugos, nesusiję su privalomaisiais statinio reikalavimais:
3.1. Sprendimą dėl tokių darbų ar paslaugų priima 100 % namo, laiptinės, korpuso patalpų savininkų;
3.2. Administratorius lėšų kaupimą organizuoja p.1.2. nurodyta tvarka;
3.3. Administratorius darbų vykdymą ar paslaugų teikimą organizuoja p. 1.3. nurodyta tvarka patalpų savininkams apmokėjimus 100 % numatytos darbų ar paslaugų vertės.